Heropstartlening

door Joke op 31/05/2021

Wat is de heropstartlening?

De doelstelling van de heropstartlening is de financiering van de herbevoorrading en de heropstart van activiteiten van steunaanvragers in 2021. 

Via de heropstartlening kunnen ondernemers die handelsgoederen moeten aankopen zoals kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten. De lening wordt verstrekt voor twee of drie jaar met een rente van 1 procent op jaarbasis. De omvang van de heropstartlening wordt beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019. 

De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000. Voor leningen boven de € 50.000 bedraagt de looptijd 36 maanden. De trimestriële terugbetalingen in gelijke schijven gebeuren na een vrijgestelde periode van 12 maanden vanaf datum van de leningsovereenkomst. De heropstartlening heeft een minimumbedrag van € 10.000 en een maximumbedrag van € 750.000. 

Een steunaanvrager kan maximaal twee leningen toegezegd krijgen. Voor leningen tot € 50.000 wordt 80% van het bedrag op de aanvaarde voorgelegde facturen als lening aanvaard. Voor leningen boven de € 50.000 wordt voor het gedeelte van de lening dat € 50.000 euro overschrijdt, 50% van het bedrag op de aanvaarde facturen als lening aanvaard.

Welke onderneming heeft recht op de heropstartlening?

De leningen worden toegekend op het niveau van de onderneming of vennootschap met volgende rechtsvormen:

 • een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
 • een vennootschap van privaatrecht met rechtspersoonlijkheid;
 • een vereniging zonder winstoogmerk;
 • een buitenlandse onderneming met een juridisch statuut dat gelijkwaardig is aan de drie voorgaande rechtsvormen.

De steunaanvrager moet een operationele exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen kan bij de elektronische afhandeling controleren via een koppeling met het MAGDA-platform of al de volgende voorwaarden zijn vervuld:

 • de onderneming is een actieve onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • de onderneming is niet gevat door een insolventieprocedure als vermeld in de lijst van procedures die voor België opgenomen is in bijlage A bij verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures;
 • de onderneming is niet gedagvaard door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Het VLAIO kan controleren of er geen schulden zijn bij het Fonds Innoveren en Ondernemen in het kader van terugvorderingen bij coronagerelateerde steunmaatregelen. Indien er nog schulden zijn bij coronagerelateerde steunmaatregelen wordt de lening geweigerd.

Enkel ondernemingen die intrinsiek gezond waren voor de crisis (situatie 31/12/2019) komen in aanmerking. 

De steunaanvrager legt een verklaring op erewoord af over al de volgende elementen:

 • hij is op 31 december 2019 of op datum van de beslissing inzake ontvankelijkheid van de steunaanvraag  geen onderneming in moeilijkheden als vermeld in punt 22, c en c bis, van de tijdelijke kaderregeling;
 • hij heeft geen achterstand in de betalingen aan RSZ en btw, behalve als hij een afbetalingsplan naleeft dat correct is gesloten met RSZ en btw;
 • hij heeft geen achterstand in de betaling van lopende kredieten bij financiële instellingen, behoudens de specifieke garantieregelingen, ondernemingskredieten en betalingsuitstel die de federale overheid of specifieke Vlaamse instellingen organiseren in het kader van de coronacrisis;
 • hij is niet betrokken in een lopende insolventieprocedure als vermeld in de lijst van procedures die voor België opgenomen is in bijlage A bij verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures, of de opstart van een dergelijke procedure wordt niet voorbereid;
 • hij beschikt over onvoldoende liquiditeiten in de onderneming en is niet in staat deze via normale bankfinanciering te verwerven.

Het intrinsiek gezond karakter zal bij de aanvraag door VLAIO worden nagegaan via diverse vormen van controle. 

Hoeveel bedraagt de heropstartlening?

De steunaanvraag kan betrekking hebben op aankopen bij meerdere toeleveranciers van goederen, diensten of investeringen die overeenkomen met volgende roosters uit de btw-aangifte:

 • rooster (81): aankoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen
 • rooster (82): aankoop van diensten en diverse goederen;
 • rooster (83): aankoop van bedrijfsmiddelen/investeringen;

De voorgelegde facturen hebben betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 1 augustus 2021, 12.00 uur. De steunaanvrager kan maximaal honderd facturen inbrengen per lening. De steunaanvrager geeft voor elke ingebrachte factuur minstens de datum en het volgnummer van de factuur, de identiteit van de onderneming die de factuur uitschrijft, en de prijs exclusief btw.

De totale omvang van de twee leningen is beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen uit rooster 81 van de btw-aangifte in het referentiejaar 2019 met een maximum van € 750.000. Maximaal 25% van het te ontlenen bedrag mag betrekking hebben op goederen, diensten of investeringen die overeenkomen met de aankoop van diensten en diverse goederen (rooster 82) of aankoop van bedrijfsmiddelen/investeringen (rooster 83). 

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen vraagt de aankopen van handelsgoederen in 2019 op via rooster 81 van de btw-aangifte, als dat mogelijk is. Als de gegevens niet opgehaald kunnen worden, of als de steunaanvrager de gegevens niet correct vindt, bewijst de steunaanvrager de omvang van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019. Steunaanvragers die hun activiteit pas na het referentiejaar 2019 in bijberoep of hoofdberoep hebben opgestart, kunnen maximaal € 50.000 lenen.

Hoe vraag je een heropstartlening aan?

Een aanvraag voor een heropstartlening kan enkel online ingediend worden via deze link: 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/heropstartlening/wat-is-de-heropstartlening

De steunaanvrager vraagt de heropstartlening aan via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en dit tot uiterlijk 1 augustus 2021, 12 uur. De aanvraag wordt elektronisch behandeld.

Wat na de aanvraag van een heropstartlening?

Indien de aanvraag ontvankelijk is, brengt VLAIO de steunaanvrager op de hoogte van de ontvankelijkheid van zijn steunaanvraag en stuurt VLAIO de gegevens door naar PMV voor de opmaak van de leningsovereenkomst. 

PMV legt aan die steunaanvragers in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest een leningsovereenkomst voor. De steunaanvragers ondertekenen die leningsovereenkomst en bezorgen ze terug aan de diensten van PMV. Zodra PMV de ondertekende leningsovereenkomst ontvangen heeft betaalt ze de verschuldigde steun op een rekeningnummer bij een in België gevestigde kredietinstelling op naam van de steunaanvragers.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen kan vanaf het ogenblik dat de steunaanvraag is ingediend, ter plaatse of op de bewijsdocumenten controleren of de voorwaarden, vermeld in de wet van 16 mei 2003, het decreet van 16 maart 2012, dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan, worden nageleefd.

Op basis van de controle neemt het Agentschap Innoveren en Ondernemen, afhankelijk van het feit of de steun al dan niet is toegekend, de volgende beslissingen:

 1. de steun weigeren;
 2. de toegekende steun volledig of gedeeltelijk niet uitbetalen of terugvorderen. 

Bron: Vlaio