Halve uitkeringen overbruggingsrecht in het leven geroepen

door Joke op 09/04/2020

Er worden nu ook halve uitkeringen overbruggingsrecht in het leven geroepen voor zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerde zelfstandigen.

OPGELET: 

Zelfstandigen met startdatum 01/01/2018  of later, komen NIET in aanmerking voor een halve uitkering.

Wat betekent dit in de praktijk?

Voor de maanden maart en april kan je klant maximaal een halve uitkering overbruggingsrecht aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht voor:

* De zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro (= geïndexeerd inkomen). 

* De actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro (= geïndexeerd inkomen). 

Zij hebben recht op een halve financiële uitkering ten belope van maximaal:

  •  645,85 euro/maand (zonder gezinslast) of

  • 807,05 euro/maand (met gezinslast).

Opgelet: het betreft het maximale bedrag waarop de zelfstandige in bijberoep / actieve gepensioneerde zelfstandige aanspraak kan maken. Indien hij of zij reeds een vervangingsinkomen geniet, wordt de financiële uitkering mogelijk verminderd. 

M.a.w. cumulatie van de uitkering overbruggingsrecht met een vervangingsinkomen is in bepaalde gevallen wel mogelijk. 

Voorbeelden:

De zelfstandige geniet een tijdelijke werkloosheidsuitkering in de maanden maart en april 2020. Indien hij de voorwaarde in het kader van de onderbreking vervult, kan hij van de uitkering overbruggingsrecht genieten in maart en april, en dit ondanks het feit dat hij in die maanden reeds een tijdelijke werkloosheidsuitkering genoot/geniet. 

De zelfstandige geniet een pensioen sinds 1 december 2019, maar oefent daarnaast een zelfstandige activiteit uit. Indien hij de voorwaarde in het kader van de onderbreking vervult, kan hij van de uitkering genieten in maart en april (maximaal een halve uitkering) en dit ondanks het feit dat hij in deze maanden reeds een pensioen genoot/geniet.

Opmerking: Indien de zelfstandige de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht geniet en in diezelfde maand arbeidsongeschikt wordt erkend, zal hij ten vroegste uitkeringen ontvangen van zijn ziekenfonds op de eerste dag van de volgende maand

De cumul van de halve uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht met een vervangingsinkomen is voor deze twee categorieën bovendien slechts toegestaan op voorwaarde dat de som van de halve uitkering en het andere vervangingsinkomen per maand het bedrag van maximum 1.614,10 euro niet overschrijdt. In geval van overschrijding zal het maandelijks bedrag van het overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze overschrijding.

Voorbeeld: Hij of zij geniet een pensioen van 1.100 euro, dan heb je bijkomend nog recht op een uitkering overbruggingsrecht van 514,10 euro.

Speciale gevallen:

De student-zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro (= geïndexeerd inkomen), komen in aanmerking voor maximaal een halve uitkering. Voor hen geldt de bijkomende beperking inzake cumulplafond.

De zelfstandigen met toepassing van artikel 37 wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 7.330,52 euro (= geïndexeerd inkomen), komen in aanmerking voor maximaal een halve financiële uitkering. Voor hen geldt ook de bijkomende beperking inzake cumulplafond.