Daling tarief vennootschapsbelasting

door Joke op 11/06/2018

Tot en met aanslagjaar 2018 bedroeg het standaardtarief in de vennootschapsbelasting nog 33,99%, inclusief de crisisbijdrage. Daarnaast kon men onder bepaalde voorwaarde genieten van een verlaagd tarief dat progressief berekend werd.

Vanaf aanslagjaar 2019 dalen de tarieven. Het standaardtarief bedraagt dan 29,58%. Voor de KMO-vennootschappen is er nog steeds een verlaagd tarief mogelijk. Als men voldoet aan de voorwaarden moet men op de eerste schijf van 100.000 euro slechts 20,40% betalen. Op het gedeelte van de belastbare winst boven 100.000 euro is het standaardtarief van 29,58% van toepassing.

 

Om van het verlaagd tarief te kunnen genieten moet men voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een KMO-vennootschap volgens artikel 15 W.Venn.
  Concreet betekent dit dat u tijdens het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan 1 van de volgende criteria mag overschrijden:
  – gemiddeld personeelsbestand op jaarbasis in voltijdse equivalenten = 50
  – jaaromzet exclusief BTW = 9.000.000 euro
  – balanstotaal = 4.500.000 euro
 • De waarde van de aandelen die de vennootschap in eigendom heeft bedragen niet meer dan 50% van het gestort kapitaal + de belaste reserves en meerwaarden
 • De aandelen van de vennootschap moeten voor minstens de helft in handen zijn van natuurlijke personen
 • De vennootschap kent aan minstens één van de bedrijfsleiders binnen het belastbare tijdperk een bezoldiging toe van minstens 45.000 euro bruto. Bedraagt het belastbare inkomen evenwel minder dan 45.000 euro, dan dient de bezoldiging minstens gelijk te zijn aan het lagere belastbare inkomen

 

Merk op dat vanaf aanslagjaar 2019 er dus géén rekening meer gehouden wordt met de dividenduitkering om te bepalen of u van het verlaagd tarief kan genieten of niet.