Compensatiepremie

door Joke op 16/04/2020

Voor wie?

 • Ondernemers die NIET in aanmerking komen voor de Hinderpremie van 4.000 euro
 • Uiterste indiendatum is 30 juni 2020 (Vlaio streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei online te zetten)
 • Actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest
 • Onderneming of zelfstandige is actief in de KBO op 12 maart 2020  (Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten vb. faillissement, vereffening, stopzetting).
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn (je dient slechts 1 aanvraag in per onderneming);
 • Premie wordt uitbetaald aan de onderneming die de aanvraag doet
 • Starters nà 14/03/2020 komen niet in aanmerking

 

Opgelet; je kan enkel een premie krijgen in geval van een omzetdaling ingevolge de  exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

 

Bedrag éénmalige premie?

 • 3.000 euro

Je bent:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen ) heeft van minstens € 13.993,78 
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging of VZW met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

 

 • 1.500 euro

Je bent:

 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld
 • Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden.
 • Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

 • De hoofdactiviteit van je onderneming behoort op 13 maart 2020 volgens je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) tot één van volgende

5 categorieën:

 • Het betreft:
  1. de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen;
  2. de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;
  3. de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;
  4. de ondernemingen die essentiële diensten leveren.
  5. Ben je niet actief in één van voormelde sectoren en was je niet verplicht de deuren te sluiten, dan komt je onderneming in aanmerking voor steun indien zij een substantiële exploitatiebeperking ondergaat ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 

De ondernemingen van categorie 5 zullen hun aanvraag moeten motiveren dat de omzetdaling het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen.

 

Uitgesloten zijn:

 • 64200 Holdingvennootschappen;
 • 68201 Patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • 70100 Activiteiten van hoofdkantoren;
 • Managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
 • Ondernemingen die ingevolge de coronavirusmaatregelen verplicht werden de deuren van hun locaties te sluiten (zij genieten van de Hinderpremie). 

Hoeveel omzetverlies kunnen aantonen?

 • Omzetverlies van -60% (excl. BTW) aantonen via verklaring op eer aan Vlaio

Vergelijking referentieperiode 14/03/20 tot 30/04/20 met 14/03/19 tot 30/04/19.

 

Tip: Indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont mag de periode vervangen worden door een andere referentieperiode

 • Voor startende ondernemingen geldt als referte de verwachte omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van één van volgende elementen:

  • dagontvangsten
  • geleverde prestaties
  • tijdsregistratie

Ingeval van omzetdaling door substantiële exploitatiebeperkingen, moet de omzetdaling het gevolg zijn van bijvoorbeeld de opgelegde verplichtingen, zoals deze van de social distancing van de werknemers waardoor de onderneming niet op volle toeren kan draaien.

De omzetdaling kan eveneens te wijten zijn aan de verminderde afname van producten en diensten door professionele klanten omdat zij hun zaak moesten sluiten.

Loutere omzetdaling door verminderde vraag is een onvoldoende reden.

 

Deze premie kan niet gecumuleerd worden met:

 • de corona hinderpremie
 • achtergestelde leningen in het kader van de coronavirusmaatregelen bij PMV
 • de gigarantwaarborg verleend door PMV ten gevolge van de coronavirusmaatregelen
 • de sluitingspremie ingevolge hinder openbare werken voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020.

 

Volgende vragen hebben we voorgelegd aan Vlaio:

   

 1. Wat als er geen financieel plan is?
 • Ze moeten om een premie te kunnen krijgen een financieel plan hebben of (retroactief) opstellen om lagere omzet te verantwoorden. 
 1. Wat als een zelfstandige pas gestart is na 30/04/2019, maw geen referte periode?
 • Een zelfstandige die pas gestart is na de standaard referteperiode, zal een andere referteperiode van dezelfde duur kunnen kiezen die wel de gebruikelijke omzet weerspiegeld
 1. Het netto belastbaar inkomen van 2019 is nog niet gekend. Is een verklaring op eer voldoende of moeten er bijkomende bewijsstukken aangeleverd worden?
 • De aanvraag compensatiepremie zal kunnen worden ingediend tot 30/06. Tegen die datum zal het beroepsinkomen 2019 wel gekend zijn, of toch minstens berekend kunnen worden.
 1. Wat als de referentieperiode periode waar je mee moet vergelijken een vervangingsinkomen is?
 • Indien de referteperiode een periode is van abnormale omzet, kan een andere gelijkaardige referteperiode genomen worden.
 1. Wat met vervangingsinkomsten, worden deze aanzien als voltijdse betrekking (lees bewijs van minder dan 80%)?
 • Werkloosheid met  springplank naar zelfstandige
 •  
 • Werklozen die een zelfstandige activiteit uitoefenen in het kader van Springplank naar zelfstandige komen in aanmerking voor de premie van 1500 euro.

Arbeidsongeschiktheid + toestemming deeltijdse werkhervatting

 

 • Komt in aanmerking indien het werkregime voor ingang van de arbeidsongeschiktheid minder dan 80% bedroeg.
 1. Wat met wijziging van bij- naar hoofdberoep vanaf Q2 2020?
 • Ondernemer moet ingeschreven zijn in hoofdberoep op 14/03/2020.
 1. Huisartsen zijn niet btw-plichtig, hoe kan men die -60% omzetdaling controleren?
 • BTW-aangifte is een manier van controleren. Dit kan ook op een andere manier gebeuren, zoals tijdsregistratie bijvoorbeeld.
 • Artsen zullen moeten aantonen dat er exploitatiebeperkingen zijn opgelegd. Dit lijkt op het eerste zicht niet zo makkelijk.
 1. Wat met geleverde prestaties vóór de coronamaatregelen, maar gefactureerd tijdens de periode corona?
 • Het gaat over geleverde prestaties tijdens de periode van 14/03/2020 tot 30/04/2020, al dan niet gefactureerd tijdens die periode.
 1. Wat met medische beroepen waarvan hun omzet afhankelijk is van de betalingen door het RIZIV ? Lees vertraging van een paar maanden?
 • Het gaat over geleverde prestaties tijdens de periode van 14/03/2020 tot 30/04/2020. Dit kan aangetoond worden door tijdregistratie, dagontvangsten of geleverde prestaties.
 1. Verkopen van een handelsfonds, wordt dit bekeken als omzet?
 • Neen, de omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.
 1. Krijgt een artsenassociatie de compensatiepremie of de artsenvennootschap zelf?
 • De premie is per ondernemingsnummer, ongeacht de samenwerkingsvorm
 • Artsen zullen moeten aantonen dat er exploitatiebeperkingen zijn opgelegd. Dit lijkt op het eerste zicht niet zo makkelijk.
 1. Wat indien de vennootschap 2 vestigingen heeft, voor de éne de hinderpremie en voor de andere vestiging de compensatiepremie?
 • 1 onderneming kan niet de hinderpremie en de compensatiepremie combineren.
 1. Wat met student zelfstandige? Idem als bijberoep?
 • Als de student zelfstandige voldoet aan de voorwaarde van de inkomsten in 2019, dan kan deze in aanmerking komen, hetzij als zelfstandige in hoofdberoep, hetzij als zelfstandige in bijberoep, afhankelijk van zijn beroepsinkomen.
 1. De voorwaarde van minder dan 80% is dit de huidige toestand? (op moment van aanvraag)
 • De voorwaarden van minder dan 80% is in principe op 14/03/2020 en voor ingang van eventuele tijdelijke werkloosheid of tijdskrediet ten gevolge van corona.

Bron: Xerius